Deze pagina afdrukken
dinsdag 29 oktober 2019 09:54

2019-10-29 Jaarvergadering Plaatselijk Belang Zandpol

Verslag openbare vergadering Plaatselijk Belang Zandpol.

Datum: 29 oktober 2019       Locatie: Het Trefpunt          Secr. : J. Setz

Aanwezig: 30 leden van Plaatselijk Belang Zandpol.

Bestuursleden: W. Lugers, H. Proem, L. Akkerman en J. Setz.

K. Over van Sedna de Velden.

R. Oude Nijeweme, gebiedscoördinator de Velden.

K. Lubbers en S. Laturake van Domesta.

                

1.      Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.      Sloop woningen Muldersstraat 1, 3, 5, 7, 9 en 11.
De voorzitter heet Karin Lubbers en Saphira Laturake van Domesta hartelijk welkom.
De dames van Domesta zeggen dat woningen aan de Muldersstraat op termijn gesloopt zullen worden, zodra ook de laatste twee bewoners zijn vertrokken.
Hierdoor komt er een groot stuk grond vrij.
Op de vraag waarom er geen nieuwe sociale huurwoningen voor in de plaats komen, wordt geantwoord, dat dit te duur is en er een overschot door krimp aan sociale huurwoningen is in de gemeente Emmen.
Tevens wordt de vraag gesteld waarom worden de te slopen huizen niet verkocht.
Hierop wordt geantwoord dat Domesta deze woningen niet wil verkopen.
E
én van de aanwezigen zij dat hij wel belang bij de woningen nr. 1 en 3 heeft.
Ook werd de vraag gesteld of het mogelijk is dat particulieren een kavel kunnen kopen
Als er mensen zijn die dat willen dan kunnen ze contact opnemen met Domesta.
Daarop werd vanuit de vergadering geantwoord dat de kavelprijs per vierkante meter niet te hoog mag zijn.
De kavelprijs en wat er gebouwd mag worden konden ze van Domesta geen antwoord op geven, dit vonden de aanwezigen jammer.
Op de vraag van Domesta of er nog andere ideeën voor het invullen van het vrijkomende grond zijn, kwamen weinig reacties.
De overgrote meerderheid van de aanwezigen was voor woningbouw.
De aanwezigen waren namelijk bang zodra de woningen gesloopt zijn er op het terrein afval wordt gedumpt.
Er werd door de aanwezigen op aan gedrongen dat Plaatselijk Belang Zandpol zich moet inzetten op vervangende nieuwbouw aan de Muldersstraat.   
  

3.      Mededelingen voorzitter.
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:
De school heeft gevraagd om een financiële bijdrage voor een nieuw speeltoestel bij de school.
De RABO clubsupport actie heeft
764,19 opgebracht, dit is bestemd voor de Stichting natuurbad de Zandpol.  
 

4.      Notulen Jaarvergadering van 28 mei 2019.
De Zandpolreis is weer goed verlopen er zijn 49 personen mee geweest.
De oprit naar de woning van mevr. Lotterman is door de gemeente gerepareerd.
Het bestuur van het Trefpunt gaat akkoord met het verzoek van de gemeente voor het plaatsen van een laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s.
De notulen worden verder zonder opmerkingen goedgekeurd.

5.      Benoeming van nieuwe bestuursleden.
Na een oproep tijdens de jaarvergadering van 28 mei 2019 gaven mevr. Bernadette Schimmel en mevr. Gerda Mensink aan er wel voor te voelen om zitting te nemen in het bestuur van Plaatselijk Belang Zandpol.
Ze gaven aan eerst een aantal vergaderingen van het bestuur mee willen te lopen.
Ze hebben daar een goed gevoel bij overgehouden en stellen zich nu beschikbaar.
Hierop vraagt de voorzitter of de aanwezigen met deze benoeming akkoord gaan.
De dames worden met algemene stemmen gekozen in het bestuur.
Verder heeft penningmeester Linda Akkerman aangegeven dat ze per 1 januari 2020 stopt om persoonlijke redenen

6.      Verkeersveiligheid.
Het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een meting uitgevoerd aan Stieltjeskanaal wz van 22-06-2019 t/m 29-06-2019.

Het Participatiepunt VVN heeft hierover de volgende melding gemaakt.
Volgens de V85 rijdt men over het algemeen keurig de of onder de maximum snelheid. 
De V85 is de waarde die in de verkeerswereld wordt gebruikt om de meerderheid van de gereden voertuigen in kaart te brengen. Wanneer bijvoorbeeld de V85 op 59km/u ligt dan betekent dat, dat 85% van de bestuurders niet sneller rijdt dan 59km/u. 15% rijdt wel sneller. Deze categorie zien we als de asociale bestuurders waar het erg lastig voor is om maatregelen toe te passen.  Uiteraard kunnen we de uitschieters niet zomaar negeren. Echter moeten we ons hier niet door laten leiden. Helaas is er een categorie bestuurders die doelbewust te snel rijdt waar verkeerskundigen geen maatregelen voor kunnen nemen. Er kunnen altijd meer verkeersmaatregelen genomen worden. Wanneer bijvoorbeeld om de 50 meter een hoge drempel ligt dan zal niemand meer te snel rijden. Echter, de weg moet ook voldoende doorstroming hebben, dus daarom zijn extra maatregelen niet altijd een oplossing. 
Met deze resultaten verwacht ik niet dat de gemeente actie gaat nemen. Wellicht dat jullie nog extra aandacht voor de snelheid kunnen vragen via onze 60-km stickeractie?
Want dit is een van onze meest simpele acties om aandacht te vragen voor de maximum snelheid.  Stickers op de containers vallen op. En juist het feit dat het maar 1 x per week zichtbaar is, maakt dat er geen gewenning optreedt maar de automobilisten er herhaaldelijk op worden gewezen.

De voorzitter heeft deze melding ook besproken op het Platformoverleg de Velden van 30 september met wethouder van de Weide.
Hij heeft toegezegd dat hij dit gaat bespreken met Rob Ney verkeersdeskundige van de gemeente Emmen.
De verkeersdeskundige Rob Ney heeft laten weten dat hij zich wel kan vinden in de conclusie van het Participatiepunt VVN.

7.      Renovatie krijtlaan.
Jan Drenthen, Wim Lugers en Jaap Setz zijn bij de gemeente geweest voor een overleg over het vervangen van het riool Krijtlaan, Schapendrift, Muldersstraat en een gedeelte Stieltjeskanaal.
De planning is dat dit aan het eind van het jaar gereed is.
Ook is er gevraagd of de eikenbomen gekapt kunnen worden, dit i.v.m. de eikenprocessierups in combinatie met speeltoestellen voor kinderen.
De gemeente heeft laten weten dat het verzoek is afgewezen.  

8.      Rondvraag.
Dhr. H. Warning maakt zich zorgen om zwerfafval in het bosje aan de Stuifzandlaan.

Dhr. G. Kamphuis zegt zorg er als Plaatselijk Belang Zandpol voor dat na de sloop van de woningen aan de Muldersstraat er nieuwe voor in de plaats komen.

Mevr. C. Richir vraagt of de weg vanaf het duivenlokaal een uitrit of een gewone weg is, Rita Oude Nijeweme zoekt dit uit.

Mevr. B. Schimmel zegt dat ze een BeterApp van de gemeente Emmen op haar telefoon heeft geïnstalleerd.
Met deze App kun je meldingen doen bij de gemeente over defecte straatverlichting, illegale vuilstortingen, slechte bestrating en dergelijke.
Wie deze App ook wil kan zich bij haar melden.
 
Rita Oude Nijeweme heeft de volgende mededeling, er wordt een activiteit gestart over voel je goed, het gaat over afvallen.
Er komt binnenkort een advertentie in de tweelingdorper, hiervoor kan men zich opgeven.
  

9.      Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun inbreng en wenst en wel thuis.

Gelezen: 558 keer Laatst aangepast op vrijdag 13 maart 2020 14:55
Plaatselijk Belang Zandpol

Nieuwste van Plaatselijk Belang Zandpol